PENNUT 1vko vanhoina
kuvat Anu Vorobjev

 

 

1. tyttö "Ruu"

 

 

   

2. tyttö "Ihaa"

   

   

3. tyttö"Nasu"

 

 

   

4. tyttö "Kengu"

   

   

5. tyttö "Tikru"

 

 

 

 


Ruu, Ihaa, Nasu, Kengu, Tikru

 


Ylhäältä: Ruu, Ihaa, Nasu, Kengu, Tikru

 


Ruu, Ihaa, Nasu, Kengu, Tikru

   


Ruu, Ihaa, Nasu, Kengu, Tikru

   


"Tikru"


"Ihaa"

   

<< back