PENNUT 2vko vanhoina
kuvat Anu Vorobjev

 

 

1. tyttö "Ruu"

 

 

   

2. tyttö "Ihaa"

   

   

3. tyttö"Nasu"

 

 

   

4. tyttö "Kengu"

   

   

5. tyttö "Tikru"

 

 

 

 


Ruu, Ihaa, Nasu, Kengu, Tikru


Ruu, Ihaa, Nasu, Kengu, Tikru

 

 


Ruu, Ihaa, Nasu

   


"Nasu"


"Ihaa"

   


"Kengu"

<< back