PENNUT 4vko vanhoina
kuvat Anu Vorobjev

 

 

1. tyttö "Ruu"

 

 

2. tyttö "Ihaa"

 

 

3. tyttö"Nasu"

 

 

4. tyttö "Kengu"

   

   
   

5. tyttö "Tikru"

   

 

 


Ruu, Ihaa, Nasu, Kengu, Tikru


Ruu, Ihaa, Nasu, Kengu, Tikru

   


Ruu, Ihaa, Nasu, Kengu, Tikru

   

   

<< back